Sepet

Kapat

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

  • TARAFLAR

 

İşbu üyelik sözleşmesinin tarafları (Bundan sonrasında “Sözleşme” olarak anılacaktır.); “Yukarı Dudullu, Nato Yolu Caddesi, Yolcu Sk. No: 10 Ümraniye / İstanbul” adresinde mukim Artloop Tekstil Dekorasyon San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır.) ile https://www.artloop.com.tr/ (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) internet sitesine üye olmak adına (Bundan sonra “üye” olarak anılacaktır.) işbu üyelik sözleşmesi ile sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan eklerine ve https://www.artloop.com.tr/ adresinde yer alan şartlar ve kurallara onay veren üyedir.

  • TANIMLAR

“İnternet Sitesi”: https://www.artloop.com.tr/ isimli internet sitesi.

 “Üye”: “İnternet Sitesi”ne üye olan ve "İnternet Sitesi" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan kişi.

"Üyelik Sözleşmesi": “İnternet Sitesi”nde yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçaları olan ekleri ile “İnternet Sitesi”nde yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

 “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

 “Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel Nitelikli Kişisel  Veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

  • SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "İnternet Sitesi"nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "İnternet Sitesi" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Artloop” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. "Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "İnternet Sitesi" içersinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Artloop” tarafından açıklanan her türlü bilgi ve beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

  • ÜYELİK ŞARTLARI

 

“İnternet Sitesi”ne üye olabilmek için reşit olmak, tam ehliyetli olmak ve “Artloop” tarafından üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış olması şartı aranmaktadır. “Artloop” hiçbir gerekçe göstermeksizin, ihtara gerek duymaksızın ve hiçbir ceza, tazminat vb. yükümlülüğü bulunmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

 

  • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üye, İnternet Sitesi içerisinde işlem gerçekleştirirken ve faydalanırken işbu sözleşmede yer alan şartlara, bununla birlikte yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere riayet ederek hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2. Üye, İnternet Sitesi, yürürlükteki kanun hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapma yükümlü olduğu durumlarda, usulüne uygun talep gelmesi halinde Üye’ye ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.3. Üye, İnternet Sitesi’nin onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi ve ekleri kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

        6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

            6.1.  İşbu sözleşme, üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve geçerli hale gelir.

6.2. İnternet Sitesi, dilediği vakit, Üye’ye hiçbir gerekçe bildirmeksizin ve bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu fesih sebebiyle İnternet Sitesi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını Üye kabul ve taahhüt eder.

        7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İnternet Sitesi işbu sözleşme ve ekleri ile ilgili olarak mükellef olduğu edimleri yerine geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir, bundan dolayı Üye’nin uğraması muhtemel zararlardan dolayı tazminat talep etmeyeceği hususunu Üye kabul ve taahhüt eder. Mücbir sebep terimi; salgın, isyan, seferberlik, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri, İnternet Sitesi’nin revize edilmesinden dolayı altyapı hizmetinin sağlanamaması,  İnternet Sitesi’nin gerekli özeni göstermiş olmasına rağmen elinde olmayan sebeplerle hizmet verilememesini kapsamaktadır.

7.2. İşbu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların çözümü için Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.3. İhtilafın varlığı durumunda, Üye, İnternet Sitesi’nin ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, yazışmalarının, elektronik ve sistem kayıtlarının muteber bağlayıcı ve  kesin delil teşkil ettiğini ve işbu sözleşemenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi olduğunu Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.